Právne záväzné akty Európskej únie nad zákony Slovenskej republiky

MAJÚ PREDNOSŤ PRED ZÁKONMI SLOVENSKEJ REPUBLIKY VŠETKY PRÁVNE ZÁVÄZNÉ AKTY EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIE?

Odpoveď nájdeme tu:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=LEGISSUM:community_legal_instruments

Právne nástroje EÚ

Termín európske právne nástroje sa vzťahuje na nástroje, ktoré majú európske inštitúcie k dispozícii na vykonávanie svojich úloh. K nástrojom uvedeným v článku 288 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) patria:

  • nariadenia: sú záväzné vo svojej celistvosti a priamo uplatniteľné vo všetkých krajinách EÚ;
  • smernice: zaväzujú krajiny EÚ, a to vzhľadom na výsledok, ktorý sa má dosiahnuť; musia sa transponovať do vnútroštátneho právneho rámca, pričom pri voľbe foriem a metód na ich vykonávanie je ponechaná istá voľnosť;
  • rozhodnutia: sú záväzné v celom rozsahu pre tých, ktorým sú určené;
  • odporúčania a stanoviská: sú nezáväzné, deklaratívne nástroje.

Ústavným zákonom č. 90/2001 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov bolo zmenené znenie Čl.7 na:

(1)

Slovenská republika môže na základe slobodného rozhodnutia vstúpiť do štátneho zväzku s inými štátmi. O vstupe do štátneho zväzku s inými štátmi alebo o vystúpení z tohto zväzku sa rozhodne ústavným zákonom, ktorý sa potvrdí referendom.

(2)

Slovenská republika môže medzinárodnou zmluvou, ktorá bola ratifikovaná a vyhlásená spôsobom ustanoveným zákonom, alebo na základe takej zmluvy preniesť výkon časti svojich práv na Európske spoločenstvá a Európsku úniu. Právne záväzné akty Európskych spoločenstiev a Európskej únie majú prednosť pred zákonmi Slovenskej republiky. Prevzatie právne záväzných aktov, ktoré vyžadujú implementáciu, sa vykoná zákonom alebo nariadením vlády podľa čl. 120 ods. 2.

(3)

Slovenská republika sa môže s cieľom zachovať mier, bezpečnosť a demokratický poriadok za podmienok ustanovených medzinárodnou zmluvou zaradiť do organizácie vzájomnej kolektívnej bezpečnosti.

(4)

Na platnosť medzinárodných zmlúv o ľudských právach a základných slobodách, medzinárodných politických zmlúv, medzinárodných zmlúv vojenskej povahy, medzinárodných zmlúv, z ktorých vzniká Slovenskej republike členstvo v medzinárodných organizáciách, medzinárodných hospodárskych zmlúv všeobecnej povahy, medzinárodných zmlúv, na ktorých vykonanie je potrebný zákon, a medzinárodných zmlúv, ktoré priamo zakladajú práva alebo povinnosti fyzických osôb alebo právnických osôb, sa vyžaduje pred ratifikáciou súhlas Národnej rady Slovenskej republiky.

(5)

Medzinárodné zmluvy o ľudských právach a základných slobodách, medzinárodné zmluvy, na ktorých vykonanie nie je potrebný zákon, a medzinárodné zmluvy, ktoré priamo zakladajú práva alebo povinnosti fyzických osôb alebo právnických osôb a ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom, majú prednosť pred zákonmi.“.

Zákonom č. 90/2001 Z. z. bola vykonaná rozsiahla novelizácia Ústavy Slovenskej republiky, tretia v poradí a v čase schválenia tejto novelizácie SR ešte nebola členom EÚ. https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2001/90/20010701.html

Tento zákon podpísali: prezident Rudolf Schuster v. r., predseda parlamentu Jozef Migaš v. r. a predseda vlády Mikuláš Dzurinda v. r..

Čl. 7 Ústavy Slovenskej republiky v uvedenom znení je platný dodnes!

S Čl. 7 Ústavy Slovenskej republiky súvisia aj ustanovenia ústavného zákona č. 397/2004 Z. z. o spolupráci Národnej rady Slovenskej republiky a vlády Slovenskej republiky v záležitostiach Európskej únie https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2004/397/20040801

Konkrétne:

Čl. 1

(1) Vláda Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“) alebo poverený člen vlády predkladá Národnej rade Slovenskej republiky návrhy právne záväzných aktov a iných aktov Európskych spoločenstiev a Európskej únie, o ktorých budú rokovať zástupcovia vlád členských štátov Európskej únie, a informuje ju o ostatných záležitostiach súvisiacich s členstvom Slovenskej republiky v Európskych spoločenstvách a Európskej únii.

(2) Vláda alebo poverený člen vlády predkladá Národnej rade Slovenskej republiky v dostatočnom časovom predstihu návrh stanoviska Slovenskej republiky k návrhom aktov podľa odseku 1, ktorého súčasťou je najmä odhad ich vplyvu a dosahu na Slovenskú republiku.

Čl. 2

(1) Národná rada Slovenskej republiky môže schvaľovať stanoviská Slovenskej republiky k návrhom právne záväzných aktov a iných aktov Európskych spoločenstiev a Európskej únie, o ktorých sa rozhoduje na úrovni zástupcov vlád členských štátov Európskej únie.

(2) Národná rada Slovenskej republiky môže zákonom poveriť výkonom pôsobnosti podľa odseku 1 jej výbor.

(4) Ak Národná rada Slovenskej republiky schváli návrh stanoviska Slovenskej republiky, člen vlády je týmto stanoviskom viazaný pri zastupovaní Slovenskej republiky v príslušnom orgáne Európskych spoločenstiev a Európskej únie. Ak sa Národná rada Slovenskej republiky nevyjadrí k návrhu stanoviska Slovenskej republiky do dvoch týždňov od jeho predloženia alebo ak Národná rada Slovenskej republiky neschváli návrh stanoviska Slovenskej republiky a zároveň neschváli v danej veci iné stanovisko, člen vlády je viazaný návrhom stanoviska Slovenskej republiky.

(5) Člen vlády sa môže od stanoviska Slovenskej republiky alebo od návrhu stanoviska podľa odseku 4 odchýliť len v nevyhnutnom prípade a so zreteľom na záujmy Slovenskej republiky; v takom prípade je povinný o tom bezodkladne informovať Národnú radu Slovenskej republiky a takýto postup odôvodniť. Člen vlády môže požiadať Národnú radu Slovenskej republiky o zmenu stanoviska Slovenskej republiky.

ZÁVER: Z vyššie uvedeného vyplýva, že podľa pravidiel platných v súčasnosti môže Slovenská republika prostredníctvom Národnej rady Slovenskej republiky zaviazať člna vlády, aby pri zastupovaní v príslušnom orgáne Európskych spoločenstiev a Európskej únie konal so zreteľom na záujmy Slovenskej republiky.

„Pre ľudí, pevného predsavzatia a vytrvalosti niet nemožností.“ — Milan Rastislav Štefánik

Vypracoval: Kolektív Ľudový kandidát, o.z.

error: Zabezpečený obsah !!!