Obrana štátu s výhľadom do roku 2035

Informácie k Dlhodobému plánu rozvoja podpory obrany štátu s výhľadom do roku 2035

 

PRECEDENSY, ČIŽE ROZHODNUTIA, PODĽA KTORÝCH SA NESKÔR ROZHODUJE

 

Zákon č. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky a závažné novelizácie:

 • pôvodné znenie vyhlásené 23. mája 2002 s účinnosťou od 1. júla 2002; podpísali: Rudolf Schuster – prezident, Jozef Migaš – predseda NR SR, Mikuláš Dzurinda – predseda vlády;
 • novelizácia zákonom č. 570/2005 Z. z. z 8. novembra 2005 o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov s účinnosťou od 01.01.2006 do 30.09.2007. Touto novelizáciou v zákone č. 319/2002 bolo do § 7 vložené písmeno b) v znení: V § 7 (Ministerstvo; Ministerstvo na úseku obrany štátu)písmeno b) znie:

„b) pripravuje pre vládu návrh na nariadenie mobilizácie ozbrojených síl s návrhom na nariadenie

 1. výkonu mimoriadnej služby profesionálnym vojakom a vojakom v zálohe povolaným na výkon odbornej prípravy,
 2. povolať vojakov v zálohe a odvedených registrovaných občanov na výkon mimoriadnej služby,
 3. vykonať odvod registrovaných občanov,
 4. výkonu alternatívnej služby občanom podľa osobitného predpisu,
 5. pracovnej povinnosti fyzickým osobám,
 6. poskytnúť vecné prostriedky,
 7. poskytnúť ubytovanie príslušníkom ozbrojených síl, ozbrojených zborov, Hasičského a záchranného zboru a osobám, ktoré plnia úlohy hospodárskej mobilizácie,“; podpísali: Ivan Gašparovič – prezident, Pavol Hrušovský – predseda NR SR, Mikuláš Dzurinda – predseda vlády;
 • novelizácia zákonom č. 333/2007 Z. z. z júna 2007, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a o zmene niektorých zákonov. Novelizácia zavádza niekoľko zásadných zmien, napr.  Okresný úrad na úseku obrany štátu ukladá na návrh územnej vojenskej správy v čase vojny alebo vojnového stavu právnickým osobám, fyzickým osobám oprávneným na podnikanie a fyzickým osobám povinnosť poskytnúť vecné prostriedky na plnenie úloh obrany štátu tak, aby nedošlo k ohrozeniu zásobovania základnými potravinami, vodou, energiami, zdravotníckym zabezpečením a k ohrozeniu základnej veterinárnej ochrany územia,“; Obec na úseku obrany štátu doručuje povolávacie rozkazy na odvod, povolávacie rozkazy na výkon mimoriadnej služby, povolávacie rozkazy na výkon alternatívnej služby a rozhodnutia obvodného úradu podľa § 10 ods. 1 písm. f), h) a i); Plánovanie obrany štátu – Strednodobé plánovanie je zamerané na vytváranie projektov, programov a strednodobých plánov, výsledkom ktorého je určenie vyváženého postupu a efektívne rozloženie zdrojov na zabezpečenie požadovaných kapacít a schopností ozbrojených síl a podpory obrany štátu s výhľadom na 4 až 6 rokov sa zmenilo na ….. s výhľadom na 3 až 6 rokov; podpísali: Ivan Gašparovič – prezident, Pavol Paška – predseda NR SR, Robert Fico – predseda vlády;
 • novelizácia zákonom č. 473/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov z 27. októbra 2009 s účinnosťou od 01.01.2010, ktorým sa zavádza napr. evidencia osôb s uvedením potrebných údajov, vyvlastňovanie vo verejnom záujme na účely obrany v stave bezpečnosti, stavba pre obranu štátu dotknutá výstavbou; podpísali: Ivan Gašparovič – prezident, Pavol Paška – predseda NR SR, Robert Fico – predseda vlády;
 • novelizácia zákonom č. 345/2012 Z. z. s účinnosťou od 01.01.2013 do 30.909.2013, ktorým sa upravuje, napr.: Obvodný úrad v sídle kraja okrem pôsobnosti podľa odsekov 1 a 2

a) vedie evidenciu registrovaných občanov a občanov zaradených do záloh ozbrojených síl pre potreby ozbrojených síl, poskytuje im informácie a výpisy z tejto evidencie, povoláva ich na výkon mimoriadnej služby, pripravuje, zabezpečuje a vykonáva mobilizáciu ozbrojených síl,

b) realizuje oslobodenie občanov od výkonu mimoriadnej služby,

c) vedie dokumentáciu občanov povinných vykonať alternatívnu službu namiesto mimoriadnej služby, poskytuje im informácie a výpisy z tejto dokumentácie a povoláva ich na výkon alternatívnej služby,

d) povoláva registrovaných občanov na odvod v čase vojny a vojnového stavu,

e) vykonáva odvod a prieskum zdravotnej spôsobilosti občanov, ktorým vznikla branná povinnosť,

f) vyraďuje občanov, ktorým vznikla branná povinnosť, z evidencie po zániku brannej povinnosti,

g) vedie evidenciu občanov, ktorí vykonali štátnu službu profesionálnych vojakov v ozbrojených silách, po zániku ich brannej povinnosti a poskytuje im informácie a výpisy z tejto evidencie,

h) vykonáva v spolupráci s obvodným úradom v územnom obvode kraja a obcou výber nehnuteľností a vecných prostriedkov potrebných na zabezpečenie obrany štátu a vedie ich evidenciu a evidenciu právnických osôb, fyzických osôb oprávnených na podnikanie a fyzických osôb, ktoré majú k vecným prostriedkom a nehnuteľnostiam vlastnícke právo, právo správy, sú ich oprávnenými držiteľmi alebo k nim majú iné obdobné užívacie práva,

i) predkladá podklady na rozhodnutie obvodného úradu v územnom obvode kraja o uložení povinnosti poskytnúť vecné prostriedky a nehnuteľnosti potrebné v čase vojny alebo vojnového stavu na plnenie úloh potrebných na obranu štátu právnickými osobami, fyzickými osobami oprávnenými na podnikanie a fyzickými osobami,

j) na základe podkladov od obcí vedie evidenciu právnických osôb, fyzických osôb oprávnených na podnikanie a fyzických osôb, ktorým sa môže v čase vojny alebo vojnového stavu uložiť povinnosť poskytnúť ubytovanie príslušníkom ozbrojených síl, ozbrojených zborov, Hasičského a záchranného zboru a osobám, ktoré plnia úlohy hospodárskej mobilizácie; návrhy na uloženie tejto povinnosti predkladá obvodnému úradu v územnom obvode kraja,

k) poskytuje služobnému úradu na účely plnenia úloh personálneho doplňovania ozbrojených síl údaje uvedené v osobitnom zákone o občanoch, ktorým vznikla branná povinnosť,

l) navrhuje obvodnému úradu v územnom obvode kraja fyzické osoby, ktorým môže byť v čase vojny alebo vojnového stavu uložená pracovná povinnosť,

m) podieľa sa na plnení opatrení pri príprave obrany štátu najmä v oblasti brannej výchovy obyvateľstva a podpory činnosti vojenských záujmových združení,

n) spolupracuje

 • s orgánmi miestnej štátnej správy, obcami, vyššími územnými celkami, právnickými osobami, fyzickými osobami oprávnenými na podnikanie a fyzickými osobami pri plnení úloh podľa tohto zákona,
 • s obvodnými úradmi v územnom obvode kraja pri výkone kontroly plnenia úloh podľa tohto zákona a pri usmerňovaní obcí pri plnení úloh potrebných na obranu štátu,s útvarmi a zariadeniami ozbrojených síl pri plnení úloh podľa tohto zákona,

o) prejednáva v prvom stupni priestupky a správne delikty, ukladá pokuty za priestupky a správne delikty podľa osobitného predpisu,

p) predkladá ministerstvu podklady na priznanie vojenskej hodnosti občanovi, ktorý bol v služobnom pomere,

q) prijíma opatrenia a ukladá úlohy potrebné na obranu štátu obvodným úradom v územnom obvode kraja a kontroluje plnenie týchto úloh,

r) koordinuje v spolupráci s vyšším územným celkom prípravu a zabezpečenie plnenia úloh potrebných na obranu štátu, ktoré uskutočňujú obvodné úrady v územnom obvode kraja a obce.“; podpísali: Ivan Gašparovič – prezident, Pavol Paška – predseda NR SR, Robert Fico – predseda vlády;

 • novelizácia zákonom č. 69/2018 Z. z. s účinnosťou od 1. apríla 2018, ktorým sa zavádza aj: Obrana štátu sa zabezpečuje aj v kybernetickom priestore prostredníctvom opatrení zameraných na riešenie závažných kybernetických bezpečnostných incidentov podľa osobitného predpisu a obranu objektov osobitnej dôležitosti, ďalších dôležitých objektov a prvkov kritickej infraštruktúry pred kybernetickým napadnutím, ktoré v tejto oblasti vykonáva Vojenské spravodajstvo.“; podpísali: Andrej Kiska – prezident, Andrej Danko – predseda NR SR, Robert Fico – predseda vlády;
 • novelizácia zákonom č. 306/2019 Z. z. s účinnosťou od 01.02.2020, ktorým sa upravujú znenia: 2 Obrana štátu; § 3 Príprava na obranu štátu; § 6 Vláda; § 7 Ministerstvo obrany; a ďalšie dôležité zmeny; podpísali: Zuzana Čaputová – prezident, Andrej Danko – predseda NR SR, Peter Pellegrini;

Rozvojový plán podpory obrany štátu s výhľadom do roku 2024 schválený 18. marca 2015 uznesením vlády Slovenskej republiky č. 134/2015.

Obranná stratégia Slovenskej republiky schválená Národnou radou Slovenskej republiky 27. januára 2021.

Z predkladacej správy k Rozvojovému plánu podpory obrany štátu s výhľadom do roku 2024 (https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/11558/1) vyplýva, že Rozvojový plán vychádza z Bielej knihy o obrane Slovenskej republiky, ktorú ďalej konkretizuje a rozpracúva na dlhodobé zámery a priority rozvoja na úseku podpory obrany štátu.

Biela kniha o obrane Slovenskej republiky

https://www.mod.gov.sk/bielakniha/ ; tu je odkaz aj na 118-stranový dokument:

Biela kniha o obrane Slovenskej republiky 2016 vo formáte pdf (17 MB)
Biela kniha o obrane Slovenskej republiky 2016 vo formáte pdf – vysoká kvalita (149 MB)

Bezpečnostná rada SR a Vláda SR 28. septembra 2016 schválili novú Bielu knihu o obrane Slovenskej republiky, ktorá poskytuje politicko-strategický a zdrojový rámec dlhodobého rozvoja obrany štátu. Je strategickou víziou a komplexným východiskovým opatrením na zvyšovanie obranyschopnosti Slovenskej republiky. Zároveň je dôležitou súčasťou napĺňania Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky.

V Predslove ministra obrany Slovenskej republiky, v tom čase Peter GAJDOŠ sa dočítate, okrem iného:

V reakcii na zhoršujúci sa stav v oblasti obrany štátu vláda Slovenskej republiky schválila v roku 2013 dokument s názvom Biela kniha o obrane Slovenskej republiky ako základný politicko-strategický výstup procesu strategického hodnotenia obrany. Tento dokument po dlhom období definoval projekciu dlhodobého rozvoja zaručovania obrany štátu v horizonte do roku 2024. Život však prináša zmeny, ktoré môžu viac alebo menej ovplyvniť naše zámery a ich realizáciu. A tak to je aj v tomto prípade.

Vývoj na Ukrajine v roku 2014 znamenal zásadnú zmenu bezpečnostného prostredia v Európe, ktoré sa ďalej zhoršilo destabilizáciou širšieho stredného východu s nárastom bezpečnostných rizík pre Slovenskú republiku a jej spojencov. Obdobie stabilného bezpečnostného prostredia s nízkymi rizikami vo vonkajšom prostredí, niektorými považované za samozrejmosť, sa skončilo. Bezpečnostné hrozby nadobudli reálnejší charakter a bezprostredne sa dotýkajú bezpečnostných záujmov Slovenskej republiky. V reakcii na to prijímané opatrenia Slovenskej republiky, ako aj na úrovni NATO a EÚ nespochybnili správnosť kľúčových posolstiev Bielej knihy o obrane Slovenskej republiky z roku 2013, ovplyvnili však jej implementáciu, najmä v oblasti vyzbrojovania. To, čo sa vykonalo v uplynulom období, stačilo na dočasné odvrátenie úpadku našich ozbrojených síl, ale nestačí na prekonanie všetkých vážnych nedostatkov.

V tejto situácii bolo nevyhnutné vykonať revíziu stavu, v akom sa nachádzame a s ohľadom na predpokladaný vývoj bezpečnostného prostredia a zdrojové možnosti štátu, určiť zodpovedajúce smerovanie ďalšieho rozvoja zaručovania obrany štátu s výhľadom do roku 2030. Výsledkom tejto revízie je nová Biela kniha o obrane Slovenskej republiky, ktorej jasným a naliehavým imperatívom sa stáva zvyšovanie obranyschopnosti Slovenskej republiky v celom komplexe a rozsahu opatrení s dôrazom na zvyšovanie pripravenosti a bojaschopnosti ozbrojených síl Slovenskej republiky.

Biela kniha o obrane Slovenskej republiky akcentuje napĺňanie primárnej zodpovednosti Slovenskej republiky za vlastnú obranu. Zvýrazňuje potrebu prípravy aj na najhorší scenár ohrozenia štátu, čo si vyžaduje rozvíjať individuálnu a kolektívnu schopnosť odolávať ozbrojenému útoku.

Dokument, ktorý práve čítate, obsahuje súbor opatrení v kľúčových oblastiach zaručovania obrany štátu. Tieto zohľadňujú úlohy, ktoré vyplývajú Slovenskej republike zo spoločného obranného úsilia v rámci NATO s dôrazom na posilnenie kolektívnej obrany.

Kľúčovým opatrením je skvalitnenie riadenia obrany štátu s dôrazom na čas vojny, čo predpokladá skvalitniť spravodajstvo, rozhodovacie procesy, plánovanie, prípravu štátnych orgánov v oblasti obrany štátu a ďalšie činnosti. Zároveň Biela kniha zvýrazňuje význam podpory poskytovanej ozbrojeným silám Slovenskej republiky pri obrane štátu ďalšími prvkami systému obrany štátu, ako aj podpory poskytovanej Slovenskou republikou ako hostiteľskou krajinou spojeneckým silám pri ich pôsobení na jej území.

Biela kniha o obrane Slovenskej republiky je strategickou víziou a komplexným východiskovým opatrením na zvyšovanie obranyschopnosti Slovenskej republiky. Na tento dokument nadviažu ďalšie rozhodnutia vrátane prijatia dlhodobého plánu výstavby a rozvoja ozbrojených síl Slovenskej republiky, novej Obrannej stratégie Slovenskej republiky, koncepčného rámca rozvoja systému obrany štátu a v neposlednom rade projektov vyzbrojovania ozbrojených síl Slovenskej republiky.

Keď sa pozrieme na 4.5.2023 schválený Dlhodobý plán rozvoja podpory obrany štátu s výhľadom do roku 2035, môžeme dospieť k záveru, že podrobne rozpisuje aspekty uvedené v Bielej knihe o obrane Slovenskej republiky z roku 2016, kde sa zvýrazňuje potreba prípravy aj na najhorší scenár ohrozenia štátu, čo si vyžaduje rozvíjať individuálnu a kolektívnu schopnosť odolávať ozbrojenému útoku a že kľúčovým opatrením je skvalitnenie riadenia obrany štátu s dôrazom na čas vojny.

Vypracoval: Kolektív Ľudový kandidát, o.z.

error: Zabezpečený obsah !!!