Príspevok na 2% z dane

Kto má záujem môže nás podporiť príspevkom 2% z dane.

ÚDAJE O PRIJÍMATEĽOVI:

Obchodné meno (názov): Ľudový kandidát

Sídlo:  Plavisko 363/7, 034 01 Ružomberok

Právna forma: Občianske združenie

IČO: 54 006 864

POSTUP:

1. Som zamestnanec a daňové priznanie za mňa podáva zamestnávateľ:

- Do 15.2.2024 požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň a vystavenie tlačiva Potvrdenie o zaplatení dane za rok 2023.

- Vypíšte v prospech nášho OZ tlačivo VYHLÁSENIE o poukázaní podielu dane

- Obe tieto tlačivá, teda Potvrdenie o zaplatení dane za rok 2023 spolu s Vyhlásením o poukázaní podielu dane doručte do 30. 4. 2024 na akýkoľvek daňový úrad (napr. podľa miesta trvalého pobytu) – osobne alebo poštou.

2. Som zamestnanec alebo právnická osoba a daňové priznanie si podávam sám

- Uveďte údaje nášho OZ vo Vašom daňovom priznaní (resp. vašej organizácie)

- Doručte daňové priznanie na daňový úrad do 31. 3. 2024.
- V prípade že mate podaný odklad tak do 30. 06. 2024

 

 

ĎAKUJEME

error: Zabezpečený obsah !!!